Strona domowa

Celem projektu jest zrozumienie podstaw transportu jonów w z?o?onych wodorkach zawieraj?cych lit oraz optymalizacja w?asno?ci tych zwi?zków ze wzgl?du na mo?liwe przysz?e zastosowania jako elektrolit sta?y czy magazyn wodoru. W ramach projektu rozwini?te b?d? nowe metody syntezy oraz opisu borowodorków metali i materia?ów pochodnych, charakteryzacji tych materia?ów poprzez eksperymenty dyfrakcyjne po??czone z obliczeniami kwantowymi, badania transportu jonów skonfrontowane zostan? z rygorystycznym opisem podstawowych kroków dyfuzji i analiz? stabilno?ci tych materia?ów. Planowane badania zmierzaj? do syntezy materia?u o optymalnych w?asno?ciach ze wzgl?du na przewodnictwo jonów oraz stabilno?? termodynamiczn?.

 Projekt realizowany przy wspó?pracy:

The Henryk Niewodnicza?ski Institute of Nuclear Physics of Polish Academy of Sciences,
Department of Structural Research,
ul. Radzikowskiego 152, 31 – 342 Kraków, Poland

Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
Hydrogen & Energy,
Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Szwajcaria

Projekt jest finansowany przez:

Szwajcarsko-Polski Program Wspó?pracy (86.68%)
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

bud?et Pa?stwa (13.32%)

administrowany przez O?rodek Przetwarzania Informacji (OPI)

 

 

 

Projekt wspó?finansowany przez Szwajcari? w ramach szwajcarskiego programu wspó?pracy z nowymi krajami cz?onkowskimi Unii Europejskiej


Linki